Opći uvjeti poslovanja

BASICS d.o.o. je posrednik u posredovanju u prometu nekretnina sa licencom Hrvatske gospodarske komore, a bavi se posredovanjem pri prodaji i kupnji nekretnina, te iznajmljivanju i unajmljivanju, te zakupu nekretnina.


UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

1.1. Agencija za nekretnine (u daljnjem tekstu Posrednik) sa (u daljnjem tekstu Nalogodavcem) sklapa ugovor o posredovanju.
1.2. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
1.3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
1.4. U ugovoru sklopljenom između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
1.5. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

Obveze posrednika

Članak 2.

2.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
2.2. Posrednik će za nalogodavca poduzeti sve marketinške aktivnosti vezane uz kupoprodaju, obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine kao što su: oglašavanje u sredstvima javnog priopćavanja ; putem tiskanih medija (dnevnih, tjednih i mjesečnih), specijaliziranih člasopisa za nekretnine, kao i specijaliziranih web portala, putem radio i TV emisija, te prezentacijom nekretnina u svojim poslovnim prostorima.
2.3. Posrednik se obvezuje nalogodavcu u sklopu usluge posredovanja pružiti kompletnu pravnu pomoć, osim ako se obje strane drugačije ne dogovore.
2.4. Posrednik se obvezuje upoznati nalogodavca sa prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
2.5. Obvezuje se izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine;
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini;
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani;
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu;
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima
2.7. Obvezuje se omogućiti pregled nekretnina
2.8. Posrednik se obvezuje čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje.
2.9. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjeneu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na zemljište.
2.10. Posrednik se obvezuje obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate.

Obveze nalogodavca

Članak 3.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
3.1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretninini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3.2. dati na uvid posredniku isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini;
3.3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje pravnog
nekretnine posla razgledavanje nekretnine
3.4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
3.5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno.
3.6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
3.7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s pravnim poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama vezanim za vlasništvo nekretnine.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.
Nalogodavac je dužan pristupiti sklapanju pravnog posla kada je posredniku pismeno potvrdio pristanak na predmetnu kupoprodaju ili najam i zakup.
U protivnom će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.


Isključivo posredovanje

Članak 4.

4.1. Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
4.2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
4.3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.


Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 5.

5.1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
5.2. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
5.3. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
5.4. Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.


POSREDNIČKA NAKNADA
Kupoprodaja

Članak 6.

6.1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.
6.2. Posrednička naknada se naplaćuje u postotcima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
6.3 Posrednička naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine naplaćuje se od prodavatelja u iznosu od 2,5% - 3,5% (ovisno o lokaciji nekretnine), uvećano za PDV.
6.4. Posrednička provizija se naplaćuje od strane kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine, u visini od 1,5 - 2,0%, uvećano za PDV.
6.5. Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. Provizija iznosi 2-3% od svake strane u zamjeni, uvećano za PDV.
6.6. Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
6.7. Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 6.1. ovog članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
6.8. Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.


POSREDNIČKA NAKNADA
Zakup i najam

Članak 7.

7.1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.
7.2. Posrednička naknada se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca) u postotku od mjesečne najamnine, od 30% minimalno do 150% maksimalno, uvećano za PDV, a ovisno o duljini trajanja najma ili zakupa, ili ovisno o načinu plaćanja zakupnine.
7.3. Posrednička naknada se naplaćuje od strane najmoprimca ili zakupnika ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane najmoprimca ili zakupnika pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. Posrednička provizija se naplaćuje u postotku od mjesečne najamnine a iznosi od 30% do 150%, uvećano za PDV, ovisno o duljini trajanja najma ili zakupa.